فهرست مناقصه ها و مزایده ها

عنوانشمارهتاریخ پایاننوع
98/002R2 ۱۶ اَمرداد ۱۳۹۸ مناقصه
98/2063 ۲۴ اَمرداد ۱۳۹۸ مناقصه
98/6025 ۱۹ اَمرداد ۱۳۹۸ مناقصه
98/6024 ۱۶ اَمرداد ۱۳۹۸ مناقصه
98/3053 ۱۹ اَمرداد ۱۳۹۸ مناقصه
98/3054 ۱۷ اَمرداد ۱۳۹۸ مناقصه
98/069 ۱۵ اَمرداد ۱۳۹۸ مناقصه
98/12R4 ۱۳ اَمرداد ۱۳۹۸ مناقصه
98/064 ۱۳ اَمرداد ۱۳۹۸ مناقصه
96/009 R2 ۱۳ اَمرداد ۱۳۹۸ مناقصه
97/003 R2 tajdid ۱۳ اَمرداد ۱۳۹۸ مناقصه
97/004 R2 ۱۳ اَمرداد ۱۳۹۸ مناقصه
98/834 ۱۰ اَمرداد ۱۳۹۸ مناقصه
98/010R4 ۱۲ اَمرداد ۱۳۹۸ مناقصه
98/033 ۱۲ اَمرداد ۱۳۹۸ مناقصه
97/079 ۱۲ اَمرداد ۱۳۹۸ مناقصه
97/078 ۱۲ اَمرداد ۱۳۹۸ مناقصه
97/150 ۱۲ اَمرداد ۱۳۹۸ مناقصه
97/155 ۱۲ اَمرداد ۱۳۹۸ مناقصه
98/041 ۱۲ اَمرداد ۱۳۹۸ مناقصه
98/004 ۱۲ اَمرداد ۱۳۹۸ مناقصه
97/128 ۱۲ اَمرداد ۱۳۹۸ مناقصه
97/022 ۱۴ اَمرداد ۱۳۹۸ مناقصه
98/007 ۱۰ اَمرداد ۱۳۹۸ مناقصه
98/024 ۱۰ اَمرداد ۱۳۹۸ مناقصه
98/046 ۱۰ اَمرداد ۱۳۹۸ مناقصه
97/092 ۹ اَمرداد ۱۳۹۸ مناقصه
97/111 ۹ اَمرداد ۱۳۹۸ مناقصه
97/015 ۶ اَمرداد ۱۳۹۸ مناقصه
98/033 ۶ اَمرداد ۱۳۹۸ مناقصه
98/003R3 ۵ اَمرداد ۱۳۹۸ مناقصه
97/056 ۵ اَمرداد ۱۳۹۸ مناقصه
97/016 ۳ اَمرداد ۱۳۹۸ مناقصه
97/010tajdid ۳ اَمرداد ۱۳۹۸ مناقصه
97/018 R5 ۳ اَمرداد ۱۳۹۸ مناقصه
98/9020 ۱ اَمرداد ۱۳۹۸ مناقصه
98/3056 ۳ اَمرداد ۱۳۹۸ مناقصه
97/012 ۲۹ تیر ۱۳۹۸ مناقصه
98/007R1 ۲۹ تیر ۱۳۹۸ مناقصه
98/001R1 ۲۹ تیر ۱۳۹۸ مناقصه
97/007 ۲۹ تیر ۱۳۹۸ مناقصه
97/4068 tajdid ۳۰ تیر ۱۳۹۸ مناقصه
98/052 ۲۳ تیر ۱۳۹۸ مناقصه
98/050 ۲۳ تیر ۱۳۹۸ مناقصه
96/004 ۲۳ تیر ۱۳۹۸ مناقصه
98/040 ۲۰ تیر ۱۳۹۸ مناقصه
98/045 ۲۰ تیر ۱۳۹۸ مناقصه
98/044 ۲۰ تیر ۱۳۹۸ مناقصه
98/2061 ۲۶ تیر ۱۳۹۸ مناقصه