جزییات مناقصه و مزایده

BALL VALVE ” 10

مناقصه

97/004 R2

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

BALL VALVE ” 10

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

BALL VALVE  ” 10

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 237.44 34ca8f7e-91f3-4657-8140-6b900f898802.pdf
آگهی سایت 99.06 342afbdd-d46d-474c-9eb8-4df119686cf8.pdf