جزییات مناقصه و مزایده

STUD BOLT

مناقصه

98/033

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

STUD BOLT

0 ریال

ریال

داخلی

عادی