جزییات مناقصه و مزایده

ELEC. HEATE PANEL "HEATEX"

مناقصه

98/12R4

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

ELEC. HEATE PANEL "HEATEX"

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

ELEC. HEATE PANEL "HEATEX"