جزییات مناقصه و مزایده

P/F:DISPLACEMENT LEVEL TRANSMITTER "MAGNETROL"

مناقصه

98/052

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

P/F:DISPLACEMENT LEVEL TRANSMITTER "MAGNETROL"

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

P/F:DISPLACEMENT LEVEL TRANSMITTER "MAGNETROL"

عنوان اندازه (KB)
استعلام ارزیابی کیفی 79.22 90849783-27fe-4d0a-9c41-5feb9d799144.docx
آگهی سایت 82.00 7bbc56ae-9273-4709-801f-7813feaf0da5.doc