جزییات مناقصه و مزایده

CORROSION INHIBITOR "NORUST GL 50"

مناقصه

98/041

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

CORROSION INHIBITOR "NORUST GL 50"

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

CORROSION INHIBITOR "NORUST GL 50"

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 232.41 6e953dd9-e0ad-4a29-b98a-a9a5375f8328.pdf
آگهی سایت 91.00 5389de29-955f-40c2-b71d-c5937fe947e2.doc