جزییات مناقصه و مزایده

PANEL PBA

مناقصه

97/015

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

PANEL PBA

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 193.50 8522ce14-da98-4a99-9cc1-5ab56a3690f4.doc
آگهی سایت 80.00 29af17f5-ca9e-4a23-b50b-068aff458540.doc