مجتمع گاز پارس جنوبی/سامانه ها/نظرسنجی مهمانان نوروز

فرم نظرسنجی مهمانان نوروز

نظرسنجی مهمانان نوروز
ضروری
ضروری
ضروری
ضروری
ضروری
ضروری
ضروری
ضروری
ضروری
ضروری
ضروری
ضروری


* = ضروری