جزییات مناقصه و مزایده

NATURAL CELLULOSE FIBER ARBOCELL NV 00

مناقصه

97/155

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

NATURAL CELLULOSE FIBER ARBOCELL NV 00

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

NATURAL CELLULOSE FIBER ARBOCELL NV 00

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 228.13 0508b564-f645-4ffb-9c98-d37d52f4b6a1.pdf
آگهی سایت 91.50 483a4e14-54f0-457b-8470-ea8198af9756.doc