فهرست مناقصه ها و مزایده ها

نوععنوانشمارهتاریخ پایان
مناقصه 99/004R10 ۱۸ دی ۱۳۹۹
مناقصه 99/012R10 ۲۰ دی ۱۳۹۹
مناقصه 99/083 ۱۸ دی ۱۳۹۹
مناقصه 99/017R2 ۱۴ دی ۱۳۹۹
مناقصه 99/030 ۱۳ دی ۱۳۹۹
مناقصه 99/014R1 ۷ دی ۱۳۹۹
مناقصه 99/6035 ۷ دی ۱۳۹۹
مناقصه 99/018r9 ۶ دی ۱۳۹۹
مناقصه 99/017R9 ۶ دی ۱۳۹۹
مناقصه 99/013R10 ۷ دی ۱۳۹۹
مناقصه 99/013R1 ۶ دی ۱۳۹۹
مناقصه 99/016R10 ۶ دی ۱۳۹۹
مناقصه 99/015R10 ۶ دی ۱۳۹۹
مناقصه 99/011R1 ۶ دی ۱۳۹۹
مناقصه 99/009R1 ۶ دی ۱۳۹۹
مناقصه 99/4089 ۷ دی ۱۳۹۹
مناقصه 99/007R10tajdid ۱ دی ۱۳۹۹
مناقصه 99/005R10 tajdid ۱ دی ۱۳۹۹
مناقصه 99/014R10 ۴ دی ۱۳۹۹
مناقصه 99/013R5 ۳ دی ۱۳۹۹
مناقصه 99/010R5 ۳ دی ۱۳۹۹
مناقصه 99/079 ۳ دی ۱۳۹۹
مناقصه 99/041tajdid ۳ دی ۱۳۹۹
مناقصه 99/014R2 ۳ دی ۱۳۹۹
مناقصه 99/061 ۳۰ آذر ۱۳۹۹
مناقصه 99/048 ۳۰ آذر ۱۳۹۹
مناقصه 99/016R2 ۱ دی ۱۳۹۹
مناقصه 99/015R2 ۱ دی ۱۳۹۹
مناقصه 99/011R10 ۱ دی ۱۳۹۹
مناقصه 99/016R5 ۲۹ آذر ۱۳۹۹
مناقصه 99/039 tajdid ۲۷ آذر ۱۳۹۹
مناقصه 99/6032 ۲ دی ۱۳۹۹
مناقصه 99/9034 ۲۶ آذر ۱۳۹۹
مناقصه 99/4068 ۲۳ آذر ۱۳۹۹
مناقصه 98/139 ۱۹ آذر ۱۳۹۹
مناقصه 99/073 ۲۰ آذر ۱۳۹۹
مناقصه 99/037 ۱۹ آذر ۱۳۹۹
مناقصه 99/3074 ۲۶ آذر ۱۳۹۹
مناقصه 99/010R1 ۲۳ آذر ۱۳۹۹
مناقصه 98/843tajdid ۲۶ آذر ۱۳۹۹
مناقصه 99/081 ۲۲ آذر ۱۳۹۹
مناقصه 99/028 ۲۲ آذر ۱۳۹۹
مناقصه 99/4087 ۲۶ آذر ۱۳۹۹
مناقصه 99/10R4 ۲۲ آذر ۱۳۹۹
مناقصه 99/900 ۲۲ آذر ۱۳۹۹
مناقصه 99/898 ۲۲ آذر ۱۳۹۹
مناقصه 99/899 ۲۲ آذر ۱۳۹۹
مناقصه 99/895 ۲۲ آذر ۱۳۹۹
مناقصه 99/071 ۲۲ آذر ۱۳۹۹
مناقصه 99/8009 ۱۸ آذر ۱۳۹۹
مناقصه 99/8010 ۱۸ آذر ۱۳۹۹
مناقصه 99/8012 ۱۸ آذر ۱۳۹۹
مناقصه 99/7028 ۲۰ آذر ۱۳۹۹
مناقصه 98/016R1 ۱۹ آذر ۱۳۹۹
مناقصه 98/019R1 tajdid ۱۹ آذر ۱۳۹۹
مناقصه 99/1063 ۱۷ آذر ۱۳۹۹
مناقصه 99/070 ۱۵ آذر ۱۳۹۹
مناقصه 99/065 ۱۵ آذر ۱۳۹۹
مناقصه 99/018R10 ۱۵ آذر ۱۳۹۹
مناقصه 99/053 ۱۵ آذر ۱۳۹۹
مناقصه 99/076 ۱۵ آذر ۱۳۹۹
مناقصه 99/072 ۱۵ آذر ۱۳۹۹
مناقصه 99/069 ۱۵ آذر ۱۳۹۹
مناقصه 99/060 ۱۵ آذر ۱۳۹۹