فهرست مناقصه ها و مزایده ها

عنوانشمارهتاریخ پایاننوع
99/004R10 ۱۸ دی ۱۳۹۹ مناقصه
99/012R10 ۲۰ دی ۱۳۹۹ مناقصه
99/083 ۱۸ دی ۱۳۹۹ مناقصه
99/017R2 ۱۴ دی ۱۳۹۹ مناقصه
99/030 ۱۳ دی ۱۳۹۹ مناقصه
99/014R1 ۷ دی ۱۳۹۹ مناقصه
99/6035 ۷ دی ۱۳۹۹ مناقصه
99/018r9 ۶ دی ۱۳۹۹ مناقصه
99/017R9 ۶ دی ۱۳۹۹ مناقصه
99/013R10 ۷ دی ۱۳۹۹ مناقصه
99/013R1 ۶ دی ۱۳۹۹ مناقصه
99/016R10 ۶ دی ۱۳۹۹ مناقصه
99/015R10 ۶ دی ۱۳۹۹ مناقصه
99/011R1 ۶ دی ۱۳۹۹ مناقصه
99/009R1 ۶ دی ۱۳۹۹ مناقصه
99/4089 ۷ دی ۱۳۹۹ مناقصه
99/007R10tajdid ۱ دی ۱۳۹۹ مناقصه
99/005R10 tajdid ۱ دی ۱۳۹۹ مناقصه
99/014R10 ۴ دی ۱۳۹۹ مناقصه
99/013R5 ۳ دی ۱۳۹۹ مناقصه
99/010R5 ۳ دی ۱۳۹۹ مناقصه
99/079 ۳ دی ۱۳۹۹ مناقصه
99/041tajdid ۳ دی ۱۳۹۹ مناقصه
99/014R2 ۳ دی ۱۳۹۹ مناقصه
99/061 ۳۰ آذر ۱۳۹۹ مناقصه
99/048 ۳۰ آذر ۱۳۹۹ مناقصه
99/016R2 ۱ دی ۱۳۹۹ مناقصه
99/015R2 ۱ دی ۱۳۹۹ مناقصه
99/011R10 ۱ دی ۱۳۹۹ مناقصه
99/016R5 ۲۹ آذر ۱۳۹۹ مناقصه
99/039 tajdid ۲۷ آذر ۱۳۹۹ مناقصه
99/6032 ۲ دی ۱۳۹۹ مناقصه
99/9034 ۲۶ آذر ۱۳۹۹ مناقصه
99/4068 ۲۳ آذر ۱۳۹۹ مناقصه
98/139 ۱۹ آذر ۱۳۹۹ مناقصه
99/073 ۲۰ آذر ۱۳۹۹ مناقصه
99/037 ۱۹ آذر ۱۳۹۹ مناقصه
99/3074 ۲۶ آذر ۱۳۹۹ مناقصه
99/010R1 ۲۳ آذر ۱۳۹۹ مناقصه
98/843tajdid ۲۶ آذر ۱۳۹۹ مناقصه
99/081 ۲۲ آذر ۱۳۹۹ مناقصه
99/028 ۲۲ آذر ۱۳۹۹ مناقصه
99/4087 ۲۶ آذر ۱۳۹۹ مناقصه
99/10R4 ۲۲ آذر ۱۳۹۹ مناقصه
99/900 ۲۲ آذر ۱۳۹۹ مناقصه
99/898 ۲۲ آذر ۱۳۹۹ مناقصه
99/899 ۲۲ آذر ۱۳۹۹ مناقصه
99/895 ۲۲ آذر ۱۳۹۹ مناقصه
99/071 ۲۲ آذر ۱۳۹۹ مناقصه
99/8009 ۱۸ آذر ۱۳۹۹ مناقصه
99/8010 ۱۸ آذر ۱۳۹۹ مناقصه
99/8012 ۱۸ آذر ۱۳۹۹ مناقصه
99/7028 ۲۰ آذر ۱۳۹۹ مناقصه
98/016R1 ۱۹ آذر ۱۳۹۹ مناقصه
98/019R1 tajdid ۱۹ آذر ۱۳۹۹ مناقصه
99/1063 ۱۷ آذر ۱۳۹۹ مناقصه
99/070 ۱۵ آذر ۱۳۹۹ مناقصه
99/065 ۱۵ آذر ۱۳۹۹ مناقصه
99/018R10 ۱۵ آذر ۱۳۹۹ مناقصه
99/053 ۱۵ آذر ۱۳۹۹ مناقصه
99/076 ۱۵ آذر ۱۳۹۹ مناقصه
99/072 ۱۵ آذر ۱۳۹۹ مناقصه
99/069 ۱۵ آذر ۱۳۹۹ مناقصه
99/060 ۱۵ آذر ۱۳۹۹ مناقصه