جزییات مناقصه و مزایده

ANIONIC EXCHANGE RESIN, PUROFINE PFA400MB

مناقصه

99/015R10

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

ANIONIC EXCHANGE RESIN, PUROFINE PFA400MB

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

ANIONIC EXCHANGE RESIN, PUROFINE PFA400MB

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 327.77 242c0b9c-5475-40ed-b0bb-ffb5c6dd12bc.pdf
آگهی سایت 222.23 9d5f46db-634e-4e44-ac1a-d26b1bbbc8bd.pdf