فهرست مناقصه ها و مزایده ها

عنوانشمارهتاریخ پایاننوع
98/045 ۱۸ آبان ۱۳۹۸ مناقصه
98/115 ۱۸ آبان ۱۳۹۸ مناقصه
98/10R4 ۱۸ آبان ۱۳۹۸ مناقصه
97/010tajdid ۱۶ آبان ۱۳۹۸ مناقصه
98/118 ۱۸ آبان ۱۳۹۸ مناقصه
98/038 tajdid ۱۴ آبان ۱۳۹۸ مناقصه
98/116 ۱۶ آبان ۱۳۹۸ مناقصه
98/015 tajdid ۱۸ آبان ۱۳۹۸ مناقصه
98/120 ۹ آبان ۱۳۹۸ مناقصه
96/025 ۹ آبان ۱۳۹۸ مناقصه
98/3060 ۱۶ آبان ۱۳۹۸ مناقصه
98/005R3 ۱۲ آبان ۱۳۹۸ مناقصه
98/008R2 ۱۲ آبان ۱۳۹۸ مناقصه
98/020 ۱۲ آبان ۱۳۹۸ مناقصه
98/110 ۸ آبان ۱۳۹۸ مناقصه
98/025R5 ۹ آبان ۱۳۹۸ مناقصه
98/002Tajdid ۵ آبان ۱۳۹۸ مناقصه
98/038 ۱۵ آذر ۱۳۹۸ مناقصه
98/028 ۱۵ آذر ۱۳۹۸ مناقصه
98/057 ۶ آبان ۱۳۹۸ مناقصه
98/049 ۱۵ آذر ۱۳۹۸ مناقصه
98/046 ۱۵ آذر ۱۳۹۸ مناقصه
98/051 ۱۵ آذر ۱۳۹۸ مناقصه
98/5061 ۸ آبان ۱۳۹۸ مناقصه
97/825 تجدید ۲۸ مهر ۱۳۹۸ مناقصه
98/112 ۲۷ مهر ۱۳۹۸ مناقصه
97/2056 تجدید ۲۷ مهر ۱۳۹۸ مناقصه
98/011R9 ۲۷ مهر ۱۳۹۸ مناقصه
98/002R1 tajdid ۲۸ مهر ۱۳۹۸ مناقصه
98/005R1tajdid ۲۸ مهر ۱۳۹۸ مناقصه
98/107 ۲۷ مهر ۱۳۹۸ مناقصه
98/010R9 ۲۸ مهر ۱۳۹۸ مناقصه
97/5057 tajdid ۲۸ مهر ۱۳۹۸ مناقصه
98/002R10 ۲۵ مهر ۱۳۹۸ مناقصه
98/854 ۲۴ مهر ۱۳۹۸ مناقصه
98/855 ۲۴ مهر ۱۳۹۸ مناقصه
98/3059 ۲۸ مهر ۱۳۹۸ مناقصه
96/004tajdid ۲۱ مهر ۱۳۹۸ مناقصه
97/824tajdid ۲۹ مهر ۱۳۹۸ مناقصه
98/21R4 ۲۰ مهر ۱۳۹۸ مناقصه
98/839 ۲۴ مهر ۱۳۹۸ مناقصه
98/001 ۱۸ مهر ۱۳۹۸ مناقصه
98/8008 ۲۰ مهر ۱۳۹۸ مناقصه