فهرست مناقصه ها و مزایده ها

نوععنوانشمارهتاریخ پایان
مناقصه 99/4077 ۲۱ تیر ۱۳۹۹
مناقصه 99/007 ۱۴ تیر ۱۳۹۹
مناقصه 99/011 ۱۴ تیر ۱۳۹۹
مناقصه 97/019tajdid ۱۴ تیر ۱۳۹۹
مناقصه 99/003R9 ۱۴ تیر ۱۳۹۹
مزایده 99/001 ۱۴ تیر ۱۳۹۹
مناقصه 97/101tajdid ۱۰ تیر ۱۳۹۹
مناقصه 98/870 ۱۰ تیر ۱۳۹۹
مناقصه 98/073tajdid ۷ تیر ۱۳۹۹
مناقصه 99/014 ۷ تیر ۱۳۹۹
مناقصه 99/015 ۷ تیر ۱۳۹۹
مناقصه 99/013 ۷ تیر ۱۳۹۹
مناقصه 99/008 ۵ تیر ۱۳۹۹
مناقصه 98/839 tajdid ۱۰ تیر ۱۳۹۹
مناقصه 99/9028 ۱ تیر ۱۳۹۹
مناقصه 98/177 ۳۱ خرداد ۱۳۹۹
مناقصه 98/045 ۳۱ خرداد ۱۳۹۹
مناقصه 98/873 ۲۷ خرداد ۱۳۹۹
مناقصه 98/872 ۲۷ خرداد ۱۳۹۹
مناقصه 98/863tajdid ۲۷ خرداد ۱۳۹۹
مناقصه 98/013R2tajdid ۳۱ خرداد ۱۳۹۹
مناقصه 99/012 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹
مناقصه 99/007 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹
مناقصه 99/002R1 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹
مناقصه 96/802 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹
مناقصه 99/877 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹
مناقصه 99/879 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹
مناقصه 99/2071 ۲۴ خرداد ۱۳۹۹
مناقصه 99/2070 ۲۴ خرداد ۱۳۹۹