فهرست مناقصه ها و مزایده ها

عنوانشمارهتاریخ پایاننوع
99/4077 ۲۱ تیر ۱۳۹۹ مناقصه
99/007 ۱۴ تیر ۱۳۹۹ مناقصه
99/011 ۱۴ تیر ۱۳۹۹ مناقصه
97/019tajdid ۱۴ تیر ۱۳۹۹ مناقصه
99/003R9 ۱۴ تیر ۱۳۹۹ مناقصه
99/001 ۱۴ تیر ۱۳۹۹ مزایده
97/101tajdid ۱۰ تیر ۱۳۹۹ مناقصه
98/870 ۱۰ تیر ۱۳۹۹ مناقصه
98/073tajdid ۷ تیر ۱۳۹۹ مناقصه
99/014 ۷ تیر ۱۳۹۹ مناقصه
99/015 ۷ تیر ۱۳۹۹ مناقصه
99/013 ۷ تیر ۱۳۹۹ مناقصه
99/008 ۵ تیر ۱۳۹۹ مناقصه
98/839 tajdid ۱۰ تیر ۱۳۹۹ مناقصه
99/9028 ۱ تیر ۱۳۹۹ مناقصه
98/177 ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ مناقصه
98/045 ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ مناقصه
98/873 ۲۷ خرداد ۱۳۹۹ مناقصه
98/872 ۲۷ خرداد ۱۳۹۹ مناقصه
98/863tajdid ۲۷ خرداد ۱۳۹۹ مناقصه
98/013R2tajdid ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ مناقصه
99/012 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ مناقصه
99/007 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ مناقصه
99/002R1 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ مناقصه
96/802 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ مناقصه
99/877 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ مناقصه
99/879 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ مناقصه
99/2071 ۲۴ خرداد ۱۳۹۹ مناقصه
99/2070 ۲۴ خرداد ۱۳۹۹ مناقصه