فهرست مناقصه ها و مزایده ها

عنوانشمارهتاریخ پایاننوع
98/003 ۱۶ خرداد ۱۳۹۸ مناقصه
98/019 ۱۵ خرداد ۱۳۹۸ مناقصه
98/021 ۱۵ خرداد ۱۳۹۸ مناقصه
98/015 ۱۵ خرداد ۱۳۹۸ مناقصه
97/004 R9 tajdid ۱۵ خرداد ۱۳۹۸ مناقصه
97/830 ۱۳ خرداد ۱۳۹۸ مناقصه
97/012 R3 ۱۱ خرداد ۱۳۹۸ مناقصه
98/016 ۱۱ خرداد ۱۳۹۸ مناقصه
98/003 R1 ۱۱ خرداد ۱۳۹۸ مناقصه
98/004 R9 ۱۱ خرداد ۱۳۹۸ مناقصه
98/003 R9 ۱۱ خرداد ۱۳۹۸ مناقصه
98/002R9 ۱۱ خرداد ۱۳۹۸ مناقصه
98/001 R9 ۱۱ خرداد ۱۳۹۸ مناقصه
98/001R3 ۹ خرداد ۱۳۹۸ مناقصه
98/014 ۹ خرداد ۱۳۹۸ مناقصه
97/159 ۱۰ خرداد ۱۳۹۸ مناقصه
97/105 ۹ خرداد ۱۳۹۸ مناقصه
97/069 ۹ خرداد ۱۳۹۸ مناقصه
97/5057 tajdid ۴ خرداد ۱۳۹۸ مناقصه
98/001 ۴ خرداد ۱۳۹۸ مناقصه
97/067 ۴ خرداد ۱۳۹۸ مناقصه
98/010 ۴ خرداد ۱۳۹۸ مناقصه
97/055 ۲ خرداد ۱۳۹۸ مناقصه
97/137 ۱ خرداد ۱۳۹۸ مناقصه
98/002R1 ۱ خرداد ۱۳۹۸ مناقصه
98/005R1 ۱ خرداد ۱۳۹۸ مناقصه
98/003 ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ مناقصه
98/004 ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ مناقصه
98/008 ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ مناقصه
98/006 ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ مناقصه
98/005 ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ مناقصه
97/125 ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ مناقصه
97/134 ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ مناقصه
97/011R2 ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ مناقصه
97/098 ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ مناقصه
97/073 ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ مناقصه
97/015 R5 ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ مناقصه
97/002R1 ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ مناقصه
97/158 ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ مناقصه
97/014 ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ مناقصه