جزییات مناقصه و مزایده

HI FORCE TOOLS

مناقصه

97/004 R9 tajdid

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

HI FORCE TOOLS

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

HI FORCE TOOLS

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 64.37 e265de04-4c62-4078-b83b-2514c7f32b36.docx
آگهی سایت 879.89 40f91669-03ac-42c4-878d-3ca7d39c6ec9.docx