فهرست مناقصه ها و مزایده ها

نوععنوانشمارهتاریخ پایان
مناقصه 99/4086 ۱۶ آذر ۱۳۹۹
مناقصه 99/01R4 tajdid ۵ آذر ۱۳۹۹
مناقصه 99/6034 ۱۵ آذر ۱۳۹۹
مناقصه 99/4082 ۱۵ آذر ۱۳۹۹
مناقصه 99/06R4 ۹ آذر ۱۳۹۹
مناقصه 97/003R3 ۸ آذر ۱۳۹۹
مناقصه 99/1066 ۸ آذر ۱۳۹۹
مناقصه 99/2075tajdid ۱۱ آذر ۱۳۹۹
مناقصه 99/2072tajdid ۱۰ آذر ۱۳۹۹
مناقصه 98/021R2 ۲۹ آبان ۱۳۹۹
مناقصه 98/20R4 ۲۹ آبان ۱۳۹۹
مناقصه 98/1055tajdid ۸ آذر ۱۳۹۹
مناقصه 98/011R1 ۲۸ آبان ۱۳۹۹
مناقصه 97/006r1 ۲۸ آبان ۱۳۹۹
مناقصه 99/883 ۲۸ آبان ۱۳۹۹
مناقصه 99/6031 ۲۸ آبان ۱۳۹۹
مناقصه 99/004R3 ۲۵ آبان ۱۳۹۹
مناقصه 99/050 ۲۴ آبان ۱۳۹۹
مناقصه 99/017R10 ۲۴ آبان ۱۳۹۹
مناقصه 99/010R10 ۲۴ آبان ۱۳۹۹
مناقصه 99/010R2 ۲۴ آبان ۱۳۹۹
مناقصه 99/006R10 ۲۴ آبان ۱۳۹۹
مناقصه 98/005R10 ۲۴ آبان ۱۳۹۹
مناقصه 99/002R10 ۲۴ آبان ۱۳۹۹
مناقصه 99/001R10 ۲۴ آبان ۱۳۹۹
مناقصه 98/006R10 tajdid ۲۴ آبان ۱۳۹۹
مناقصه 98/003R10 tajdid ۲۴ آبان ۱۳۹۹
مناقصه 99/888tajdid ۲۱ آبان ۱۳۹۹
مناقصه 99/887 tajdid ۲۱ آبان ۱۳۹۹
مناقصه 98/874 ۲۱ آبان ۱۳۹۹
مناقصه 99/8007tajdid ۲۰ آبان ۱۳۹۹
مناقصه 99/018 ۱۹ آبان ۱۳۹۹