فهرست مناقصه ها و مزایده ها

عنوانشمارهتاریخ پایاننوع
99/4086 ۱۶ آذر ۱۳۹۹ مناقصه
99/01R4 tajdid ۵ آذر ۱۳۹۹ مناقصه
99/6034 ۱۵ آذر ۱۳۹۹ مناقصه
99/4082 ۱۵ آذر ۱۳۹۹ مناقصه
99/06R4 ۹ آذر ۱۳۹۹ مناقصه
97/003R3 ۸ آذر ۱۳۹۹ مناقصه
99/1066 ۸ آذر ۱۳۹۹ مناقصه
99/2075tajdid ۱۱ آذر ۱۳۹۹ مناقصه
99/2072tajdid ۱۰ آذر ۱۳۹۹ مناقصه
98/021R2 ۲۹ آبان ۱۳۹۹ مناقصه
98/20R4 ۲۹ آبان ۱۳۹۹ مناقصه
98/1055tajdid ۸ آذر ۱۳۹۹ مناقصه
98/011R1 ۲۸ آبان ۱۳۹۹ مناقصه
97/006r1 ۲۸ آبان ۱۳۹۹ مناقصه
99/883 ۲۸ آبان ۱۳۹۹ مناقصه
99/6031 ۲۸ آبان ۱۳۹۹ مناقصه
99/004R3 ۲۵ آبان ۱۳۹۹ مناقصه
99/050 ۲۴ آبان ۱۳۹۹ مناقصه
99/017R10 ۲۴ آبان ۱۳۹۹ مناقصه
99/010R10 ۲۴ آبان ۱۳۹۹ مناقصه
99/010R2 ۲۴ آبان ۱۳۹۹ مناقصه
99/006R10 ۲۴ آبان ۱۳۹۹ مناقصه
98/005R10 ۲۴ آبان ۱۳۹۹ مناقصه
99/002R10 ۲۴ آبان ۱۳۹۹ مناقصه
99/001R10 ۲۴ آبان ۱۳۹۹ مناقصه
98/006R10 tajdid ۲۴ آبان ۱۳۹۹ مناقصه
98/003R10 tajdid ۲۴ آبان ۱۳۹۹ مناقصه
99/888tajdid ۲۱ آبان ۱۳۹۹ مناقصه
99/887 tajdid ۲۱ آبان ۱۳۹۹ مناقصه
98/874 ۲۱ آبان ۱۳۹۹ مناقصه
99/8007tajdid ۲۰ آبان ۱۳۹۹ مناقصه
99/018 ۱۹ آبان ۱۳۹۹ مناقصه