جزییات مناقصه و مزایده

Plasma.Sys.+Spark plug for UNIT 106

مناقصه

99/017R10

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

Plasma.Sys.+Spark plug for UNIT 106

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

Plasma.Sys.+Spark plug for UNIT 106

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 329.35 1f0e4757-22e6-4017-a9dd-f3c3f6afe006.pdf
آگهی سایت 222.35 f713831f-fd2e-4175-902e-4ffe085f2490.pdf