جزییات مناقصه و مزایده

Molecular Sieve & Activated Alumina

مناقصه

99/01R4 tajdid

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

Molecular Sieve & Activated Alumina

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

 Molecular Sieve & Activated Alumina