فهرست مناقصه ها و مزایده ها

عنوانشمارهتاریخ پایاننوع
97/003R3 tajdid ۱۳ بهمن ۱۳۹۷ مناقصه
97/10003tajdid ۱۵ بهمن ۱۳۹۷ مناقصه
97/8007 tajdid ۱۵ بهمن ۱۳۹۷ مناقصه
97/4068 ۱۵ بهمن ۱۳۹۷ مناقصه
97/081 ۱۳ بهمن ۱۳۹۷ مناقصه
96/803tajdid ۱۳ بهمن ۱۳۹۷ مناقصه
97/019 ۱۰ بهمن ۱۳۹۷ مناقصه
97/107 ۱۰ بهمن ۱۳۹۷ مناقصه
96/2049tajdid ۲۱ بهمن ۱۳۹۷ مناقصه
97/2055 tajdid ۱۳ بهمن ۱۳۹۷ مناقصه
97/083 ۹ بهمن ۱۳۹۷ مناقصه
97/060 ۹ بهمن ۱۳۹۷ مناقصه
97/001R2 ۷ بهمن ۱۳۹۷ مزایده
97/018 ۷ بهمن ۱۳۹۷ مناقصه
97/086 ۷ بهمن ۱۳۹۷ مناقصه
97/061 ۶ بهمن ۱۳۹۷ مناقصه
96/008tajdid ۶ بهمن ۱۳۹۷ مناقصه
96/005 tajdid ۶ بهمن ۱۳۹۷ مناقصه
97/008R9 ۶ بهمن ۱۳۹۷ مناقصه
97/006R2 ۶ بهمن ۱۳۹۷ مناقصه
97/099 ۶ بهمن ۱۳۹۷ مناقصه
97/096 ۶ بهمن ۱۳۹۷ مناقصه
97/091 ۶ بهمن ۱۳۹۷ مناقصه
97/090 ۶ بهمن ۱۳۹۷ مناقصه
97/089 ۶ بهمن ۱۳۹۷ مناقصه
97/088 ۶ بهمن ۱۳۹۷ مناقصه
97/087 ۶ بهمن ۱۳۹۷ مناقصه
97/084 ۶ بهمن ۱۳۹۷ مناقصه
97/082 ۶ بهمن ۱۳۹۷ مناقصه
97/041 ۶ بهمن ۱۳۹۷ مناقصه
97/068 ۴ بهمن ۱۳۹۷ مناقصه
97/092 ۶ بهمن ۱۳۹۷ مناقصه
97/095 ۳۰ دی ۱۳۹۷ مناقصه
97/093 ۳۰ دی ۱۳۹۷ مناقصه
96/005 ۲۹ دی ۱۳۹۷ مناقصه
97/825 ۶ بهمن ۱۳۹۷ مناقصه
96/008 ۲۹ دی ۱۳۹۷ مناقصه
97/7015 ۱۵ بهمن ۱۳۹۷ مناقصه
97/007R3 ۲۹ دی ۱۳۹۷ مناقصه
97/010R3 NI ۲۹ دی ۱۳۹۷ مناقصه
3052/97(تجدید) ۲۲ دی ۱۳۹۷ مناقصه
97/009R3 NN ۲۷ دی ۱۳۹۷ مناقصه
97/006R3 MI ۲۷ دی ۱۳۹۷ مناقصه
97/8007 ۲۴ دی ۱۳۹۷ مناقصه
97/075 ۲۴ دی ۱۳۹۷ مناقصه
97/10003 ۲۴ دی ۱۳۹۷ مناقصه
97/804 tajdid ۲۲ دی ۱۳۹۷ مناقصه