فهرست مناقصه ها و مزایده ها

نوععنوانشمارهتاریخ پایان
مناقصه 97/003R3 tajdid ۱۳ بهمن ۱۳۹۷
مناقصه 97/10003tajdid ۱۵ بهمن ۱۳۹۷
مناقصه 97/8007 tajdid ۱۵ بهمن ۱۳۹۷
مناقصه 97/4068 ۱۵ بهمن ۱۳۹۷
مناقصه 97/081 ۱۳ بهمن ۱۳۹۷
مناقصه 96/803tajdid ۱۳ بهمن ۱۳۹۷
مناقصه 97/019 ۱۰ بهمن ۱۳۹۷
مناقصه 97/107 ۱۰ بهمن ۱۳۹۷
مناقصه 96/2049tajdid ۲۱ بهمن ۱۳۹۷
مناقصه 97/2055 tajdid ۱۳ بهمن ۱۳۹۷
مناقصه 97/083 ۹ بهمن ۱۳۹۷
مناقصه 97/060 ۹ بهمن ۱۳۹۷
مزایده 97/001R2 ۷ بهمن ۱۳۹۷
مناقصه 97/018 ۷ بهمن ۱۳۹۷
مناقصه 97/086 ۷ بهمن ۱۳۹۷
مناقصه 97/061 ۶ بهمن ۱۳۹۷
مناقصه 96/008tajdid ۶ بهمن ۱۳۹۷
مناقصه 96/005 tajdid ۶ بهمن ۱۳۹۷
مناقصه 97/008R9 ۶ بهمن ۱۳۹۷
مناقصه 97/006R2 ۶ بهمن ۱۳۹۷
مناقصه 97/099 ۶ بهمن ۱۳۹۷
مناقصه 97/096 ۶ بهمن ۱۳۹۷
مناقصه 97/091 ۶ بهمن ۱۳۹۷
مناقصه 97/090 ۶ بهمن ۱۳۹۷
مناقصه 97/089 ۶ بهمن ۱۳۹۷
مناقصه 97/088 ۶ بهمن ۱۳۹۷
مناقصه 97/087 ۶ بهمن ۱۳۹۷
مناقصه 97/084 ۶ بهمن ۱۳۹۷
مناقصه 97/082 ۶ بهمن ۱۳۹۷
مناقصه 97/041 ۶ بهمن ۱۳۹۷
مناقصه 97/068 ۴ بهمن ۱۳۹۷
مناقصه 97/092 ۶ بهمن ۱۳۹۷
مناقصه 97/095 ۳۰ دی ۱۳۹۷
مناقصه 97/093 ۳۰ دی ۱۳۹۷
مناقصه 96/005 ۲۹ دی ۱۳۹۷
مناقصه 97/825 ۶ بهمن ۱۳۹۷
مناقصه 96/008 ۲۹ دی ۱۳۹۷
مناقصه 97/7015 ۱۵ بهمن ۱۳۹۷
مناقصه 97/007R3 ۲۹ دی ۱۳۹۷
مناقصه 97/010R3 NI ۲۹ دی ۱۳۹۷
مناقصه 3052/97(تجدید) ۲۲ دی ۱۳۹۷
مناقصه 97/009R3 NN ۲۷ دی ۱۳۹۷
مناقصه 97/006R3 MI ۲۷ دی ۱۳۹۷
مناقصه 97/8007 ۲۴ دی ۱۳۹۷
مناقصه 97/075 ۲۴ دی ۱۳۹۷
مناقصه 97/10003 ۲۴ دی ۱۳۹۷
مناقصه 97/804 tajdid ۲۲ دی ۱۳۹۷