جزییات مناقصه و مزایده

P/F:H2S ANALYSER"MAIHAK"TYPE:MC2EX(MONOCOLOR 2EX)

مناقصه

97/081

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

P/F:H2S ANALYSER"MAIHAK"TYPE:MC2EX(MONOCOLOR 2EX)

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

P/F:H2S ANALYSER"MAIHAK"TYPE:MC2EX(MONOCOLOR 2EX)

عنوان اندازه (KB)
استعلام ارزیابی کیفی 233.01 ef8e8446-7321-4e79-b609-f431f8b6dcb9.pdf
استعلام ارزیابی کیفی 82.22 189563d5-efcf-4373-a1a6-09a001bfeb62.pdf