جزییات مناقصه و مزایده

UPS GUTOR

مناقصه

97/006R3 MI

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

0 ریال

ریال

داخلی

عادی


 UPS GUTOR

عنوان اندازه (KB)
آگهی فراخوان 46.01 48100605-5f93-49b7-aa92-26328411b4fc.docx
بـرگ های استعلام ارزیابـی کیفـی تـأمین کنندگان (سازنده فروشنده) 74.78 8aaa5bce-7c58-4bfe-9c7b-edc1ac3721dc.docx