فهرست مناقصه ها و مزایده ها

عنوانشمارهتاریخ پایاننوع
98/836tajdid ۱۲ آذر ۱۳۹۸ مناقصه
97/2058 tajdid ۲۷ آذر ۱۳۹۸ مناقصه
98/841 ۱۲ آذر ۱۳۹۸ مناقصه
97/130tajdid ۱۲ آذر ۱۳۹۸ مناقصه
98/043 ۱۲ آذر ۱۳۹۸ مناقصه
98/012R1 ۱۰ آذر ۱۳۹۸ مناقصه
98/009R1 ۱۰ آذر ۱۳۹۸ مناقصه
98/006R3 ۷ آذر ۱۳۹۸ مناقصه
98/054 ۱۵ آذر ۱۳۹۸ مناقصه
98/070 ۱۵ آذر ۱۳۹۸ مناقصه
98/22R4 ۴ آذر ۱۳۹۸ مناقصه
98/009R5 ۲ آذر ۱۳۹۸ مناقصه
98/23R4 ۲ آذر ۱۳۹۸ مناقصه
98/035 ۳۰ آبان ۱۳۹۸ مناقصه
98/055 ۳۰ آبان ۱۳۹۸ مناقصه
98/113 ۳۰ آبان ۱۳۹۸ مناقصه
98/3060 ۱۶ آبان ۱۳۹۸ مناقصه
97/1051 tajdid ۲۹ آبان ۱۳۹۸ مناقصه
98/842tajdid ۲۷ آبان ۱۳۹۸ مناقصه
98/010R2 ۲۶ آبان ۱۳۹۸ مناقصه
98/059 ۲۸ آبان ۱۳۹۸ مناقصه
97/831 ۲۵ آبان ۱۳۹۸ مناقصه
98/081 ۲۶ آبان ۱۳۹۸ مناقصه
98/7021 ۲۳ آبان ۱۳۹۸ مناقصه
98/2067tajdid ۲۹ آبان ۱۳۹۸ مناقصه
98/10005 ۲۳ آبان ۱۳۹۸ مناقصه
98/063 ۲۳ آبان ۱۳۹۸ مناقصه