فهرست مناقصه ها و مزایده ها

نوععنوانشمارهتاریخ پایان
مناقصه 98/836tajdid ۱۲ آذر ۱۳۹۸
مناقصه 97/2058 tajdid ۲۷ آذر ۱۳۹۸
مناقصه 98/841 ۱۲ آذر ۱۳۹۸
مناقصه 97/130tajdid ۱۲ آذر ۱۳۹۸
مناقصه 98/043 ۱۲ آذر ۱۳۹۸
مناقصه 98/012R1 ۱۰ آذر ۱۳۹۸
مناقصه 98/009R1 ۱۰ آذر ۱۳۹۸
مناقصه 98/006R3 ۷ آذر ۱۳۹۸
مناقصه 98/054 ۱۵ آذر ۱۳۹۸
مناقصه 98/070 ۱۵ آذر ۱۳۹۸
مناقصه 98/22R4 ۴ آذر ۱۳۹۸
مناقصه 98/009R5 ۲ آذر ۱۳۹۸
مناقصه 98/23R4 ۲ آذر ۱۳۹۸
مناقصه 98/035 ۳۰ آبان ۱۳۹۸
مناقصه 98/055 ۳۰ آبان ۱۳۹۸
مناقصه 98/113 ۳۰ آبان ۱۳۹۸
مناقصه 98/3060 ۱۶ آبان ۱۳۹۸
مناقصه 97/1051 tajdid ۲۹ آبان ۱۳۹۸
مناقصه 98/842tajdid ۲۷ آبان ۱۳۹۸
مناقصه 98/010R2 ۲۶ آبان ۱۳۹۸
مناقصه 98/059 ۲۸ آبان ۱۳۹۸
مناقصه 97/831 ۲۵ آبان ۱۳۹۸
مناقصه 98/081 ۲۶ آبان ۱۳۹۸
مناقصه 98/7021 ۲۳ آبان ۱۳۹۸
مناقصه 98/2067tajdid ۲۹ آبان ۱۳۹۸
مناقصه 98/10005 ۲۳ آبان ۱۳۹۸
مناقصه 98/063 ۲۳ آبان ۱۳۹۸