جزییات مناقصه و مزایده

" RELAYE SIMENS"

مناقصه

98/043

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

" RELAYE SIMENS"

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

" RELAYE SIMENS"

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 198.00 76a7282b-41d8-40a7-ab37-24a094c7af1d.doc
آگهی سایت 81.00 c8fd01f8-7b92-4026-b509-d322e0b40aa4.doc