فهرست مناقصه ها و مزایده ها

عنوانشمارهتاریخ پایاننوع
97/5044-1 ۲۰ فروردین ۱۳۹۹ مناقصه
98/5062 ۱۶ فروردین ۱۳۹۹ مناقصه
98/857 ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ مناقصه
98/4080 tajdid ۲۳ فروردین ۱۳۹۹ مناقصه
98/4073tajdid ۲۳ فروردین ۱۳۹۹ مناقصه
97/4069 tajdid ۲۳ فروردین ۱۳۹۹ مناقصه
98/016R3 ۹ فروردین ۱۳۹۹ مناقصه
98/032 ۹ فروردین ۱۳۹۹ مناقصه
98/5059-1 ۸ فروردین ۱۳۹۹ مناقصه
98/030R5 ۴ فروردین ۱۳۹۹ مناقصه
98/009R2 ۴ فروردین ۱۳۹۹ مناقصه
98/020R2 ۴ فروردین ۱۳۹۹ مناقصه
98/3068 ۹ فروردین ۱۳۹۹ مناقصه
98/6030 ۲۵ فروردین ۱۳۹۹ مناقصه
98/6029tajdid ۲۴ فروردین ۱۳۹۹ مناقصه
98/180 ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ مناقصه
98/3069 ۵ فروردین ۱۳۹۹ مناقصه
98/862 ۲۸ اسفند ۱۳۹۸ مناقصه
98/9027 ۲۶ اسفند ۱۳۹۸ مناقصه
98/9024 ۲۶ اسفند ۱۳۹۸ مناقصه
98/005 ۲۵ اسفند ۱۳۹۸ مناقصه
98/847tajdid ۱۴ اسفند ۱۳۹۸ مناقصه
98/33R4 ۲۴ اسفند ۱۳۹۸ مناقصه
98/20R4 ۲۴ اسفند ۱۳۹۸ مناقصه
98/1057 ۱۶ فروردین ۱۳۹۹ مناقصه