فهرست مناقصه ها و مزایده ها

نوععنوانشمارهتاریخ پایان
مناقصه 97/5044-1 ۲۰ فروردین ۱۳۹۹
مناقصه 98/5062 ۱۶ فروردین ۱۳۹۹
مناقصه 98/857 ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
مناقصه 98/4080 tajdid ۲۳ فروردین ۱۳۹۹
مناقصه 98/4073tajdid ۲۳ فروردین ۱۳۹۹
مناقصه 97/4069 tajdid ۲۳ فروردین ۱۳۹۹
مناقصه 98/016R3 ۹ فروردین ۱۳۹۹
مناقصه 98/032 ۹ فروردین ۱۳۹۹
مناقصه 98/5059-1 ۸ فروردین ۱۳۹۹
مناقصه 98/030R5 ۴ فروردین ۱۳۹۹
مناقصه 98/009R2 ۴ فروردین ۱۳۹۹
مناقصه 98/020R2 ۴ فروردین ۱۳۹۹
مناقصه 98/3068 ۹ فروردین ۱۳۹۹
مناقصه 98/6030 ۲۵ فروردین ۱۳۹۹
مناقصه 98/6029tajdid ۲۴ فروردین ۱۳۹۹
مناقصه 98/180 ۲۹ اسفند ۱۳۹۸
مناقصه 98/3069 ۵ فروردین ۱۳۹۹
مناقصه 98/862 ۲۸ اسفند ۱۳۹۸
مناقصه 98/9027 ۲۶ اسفند ۱۳۹۸
مناقصه 98/9024 ۲۶ اسفند ۱۳۹۸
مناقصه 98/005 ۲۵ اسفند ۱۳۹۸
مناقصه 98/847tajdid ۱۴ اسفند ۱۳۹۸
مناقصه 98/33R4 ۲۴ اسفند ۱۳۹۸
مناقصه 98/20R4 ۲۴ اسفند ۱۳۹۸
مناقصه 98/1057 ۱۶ فروردین ۱۳۹۹