جزییات مناقصه و مزایده

AIR COMPRESSOR “GALI”

مناقصه

98/33R4

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

AIR COMPRESSOR “GALI”

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

AIR COMPRESSOR “GALI”