فهرست مناقصه ها و مزایده ها

عنوانشمارهتاریخ پایاننوع
97/074 ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ مناقصه
97/151 ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ مناقصه
97/013R3 ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ مناقصه
97/156 ۱۴ فروردین ۱۳۹۸ مناقصه
97/006R3 ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ مناقصه
97/006 R9 tajdid ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ مناقصه
97/121 ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ مناقصه
97/101 ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ مناقصه
97/076 ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ مناقصه
97/066 ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ مناقصه
97/160 ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ مناقصه
97/083 tajdid ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ مناقصه
97/148 ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ مناقصه
97/157 ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ مناقصه
97/153 ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ مناقصه