فهرست مناقصه ها و مزایده ها

نوععنوانشمارهتاریخ پایان
مناقصه 97/074 ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
مناقصه 97/151 ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
مناقصه 97/013R3 ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
مناقصه 97/156 ۱۴ فروردین ۱۳۹۸
مناقصه 97/006R3 ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
مناقصه 97/006 R9 tajdid ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
مناقصه 97/121 ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
مناقصه 97/101 ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
مناقصه 97/076 ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
مناقصه 97/066 ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
مناقصه 97/160 ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
مناقصه 97/083 tajdid ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
مناقصه 97/148 ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
مناقصه 97/157 ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
مناقصه 97/153 ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸