فهرست مناقصه ها و مزایده ها

عنوانشمارهتاریخ پایاننوع
97/1049 ۲۳ دی ۱۳۹۷ مناقصه
97/4062 tajdid ۱۵ دی ۱۳۹۷ مناقصه
97/006 R1 ۱۳ دی ۱۳۹۷ مناقصه
94/022 R2 ۱۲ دی ۱۳۹۷ مناقصه
97/005 R2 ۱۲ دی ۱۳۹۷ مناقصه
95/009r2 ۹ دی ۱۳۹۷ مناقصه
97/805tajdid ۸ دی ۱۳۹۷ مناقصه
97/071 ۸ دی ۱۳۹۷ مناقصه
97/824 ۹ دی ۱۳۹۷ مناقصه
94/021 R2 ۴ دی ۱۳۹۷ مناقصه
94/005r2 ۴ دی ۱۳۹۷ مناقصه
97/10001 ۴ دی ۱۳۹۷ مناقصه
97/4063tajdid ۱ دی ۱۳۹۷ مناقصه
97/808 tajdid ۱ دی ۱۳۹۷ مناقصه
96/057 tajdid ۱ دی ۱۳۹۷ مناقصه
97/036tajdid ۲۷ آذر ۱۳۹۷ مناقصه
97/3051tajdid ۱ دی ۱۳۹۷ مناقصه
97/6018 ۵ دی ۱۳۹۷ مناقصه
97/822 ۱ دی ۱۳۹۷ مناقصه
97/006R9 ۲۸ آذر ۱۳۹۷ مناقصه
97/004R5 ۲۸ آذر ۱۳۹۷ مناقصه
97/003R5 ۲۸ آذر ۱۳۹۷ مناقصه
97/002R3tajdid ۲۴ آذر ۱۳۹۷ مناقصه
96/002R3 ۲۴ آذر ۱۳۹۷ مناقصه
97/003R3 tajdid ۲۴ آذر ۱۳۹۷ مناقصه
97/004R9 ۲۲ آذر ۱۳۹۷ مناقصه
97/007R9 ۲۴ آذر ۱۳۹۷ مناقصه
97/004R2 ۱۹ آذر ۱۳۹۷ مناقصه
96/007R2 ۱۹ آذر ۱۳۹۷ مناقصه