فهرست مناقصه ها و مزایده ها

نوععنوانشمارهتاریخ پایان
مناقصه 97/005R3 ۱۹ آذر ۱۳۹۷
مناقصه 97/039 ۱۳ آذر ۱۳۹۷
مناقصه 97/038 ۱۱ آذر ۱۳۹۷
مناقصه 97/815 ۱۳ آذر ۱۳۹۷
مناقصه 97/3049 tajdid ۱۳ آذر ۱۳۹۷
مناقصه 97/9013 ۱۱ آذر ۱۳۹۷
مناقصه 97/062 ۱۰ آذر ۱۳۹۷
مناقصه 97/005R1 ۸ آذر ۱۳۹۷
مناقصه 97/2055tajdid ۱۷ آذر ۱۳۹۷
مناقصه 97/003R1 ۷ آذر ۱۳۹۷
مناقصه 95/009R2 ۸ آذر ۱۳۹۷
مناقصه 96/013R2 ۸ آذر ۱۳۹۷
مناقصه 97/812tajdid ۶ آذر ۱۳۹۷
مناقصه 97/059 ۸ آذر ۱۳۹۷
مناقصه 97/823 ۵ آذر ۱۳۹۷
مناقصه 97/3050tajdid ۶ آذر ۱۳۹۷
مناقصه 97/10002 ۵ آذر ۱۳۹۷
مناقصه 97/1048tajdid ۱۰ آذر ۱۳۹۷
مناقصه 97/9016 tajdid ۳۰ آبان ۱۳۹۷
مناقصه 97/001R9 tajdid ۳ آذر ۱۳۹۷
مزایده 97/001 ۲۶ آبان ۱۳۹۷
مناقصه 97/2057 ۲۶ آبان ۱۳۹۷
مناقصه 97/808 tajdid ۲۰ آبان ۱۳۹۷