فهرست مناقصه ها و مزایده ها

عنوانشمارهتاریخ پایاننوع
97/005R3 ۱۹ آذر ۱۳۹۷ مناقصه
97/039 ۱۳ آذر ۱۳۹۷ مناقصه
97/038 ۱۱ آذر ۱۳۹۷ مناقصه
97/815 ۱۳ آذر ۱۳۹۷ مناقصه
97/3049 tajdid ۱۳ آذر ۱۳۹۷ مناقصه
97/9013 ۱۱ آذر ۱۳۹۷ مناقصه
97/062 ۱۰ آذر ۱۳۹۷ مناقصه
97/005R1 ۸ آذر ۱۳۹۷ مناقصه
97/2055tajdid ۱۷ آذر ۱۳۹۷ مناقصه
97/003R1 ۷ آذر ۱۳۹۷ مناقصه
95/009R2 ۸ آذر ۱۳۹۷ مناقصه
96/013R2 ۸ آذر ۱۳۹۷ مناقصه
97/812tajdid ۶ آذر ۱۳۹۷ مناقصه
97/059 ۸ آذر ۱۳۹۷ مناقصه
97/823 ۵ آذر ۱۳۹۷ مناقصه
97/3050tajdid ۶ آذر ۱۳۹۷ مناقصه
97/10002 ۵ آذر ۱۳۹۷ مناقصه
97/1048tajdid ۱۰ آذر ۱۳۹۷ مناقصه
97/9016 tajdid ۳۰ آبان ۱۳۹۷ مناقصه
97/001R9 tajdid ۳ آذر ۱۳۹۷ مناقصه
97/001 ۲۶ آبان ۱۳۹۷ مزایده
97/2057 ۲۶ آبان ۱۳۹۷ مناقصه
97/808 tajdid ۲۰ آبان ۱۳۹۷ مناقصه