فهرست مناقصه ها و مزایده ها

عنوانشمارهتاریخ پایاننوع
97/135 ۱۳ فروردین ۱۳۹۸ مناقصه
97/146 ۱۲ فروردین ۱۳۹۸ مناقصه
97/145 ۱۲ فروردین ۱۳۹۸ مناقصه
97/144 ۱۲ فروردین ۱۳۹۸ مناقصه
97/072 ۱۰ فروردین ۱۳۹۸ مناقصه
97/110 ۱۰ فروردین ۱۳۹۸ مناقصه
97/011R1 ۲۲ فروردین ۱۳۹۸ مناقصه
97/149 ۱۰ فروردین ۱۳۹۸ مناقصه
97/147 ۹ فروردین ۱۳۹۸ مناقصه
97/014R5 ۱۰ فروردین ۱۳۹۸ مناقصه
97/010 R1 ۱۰ فروردین ۱۳۹۸ مناقصه
97/009 R2 ۱۰ فروردین ۱۳۹۸ مناقصه
97/009 R1 ۱۰ فروردین ۱۳۹۸ مناقصه
97/007R2 ۱۰ فروردین ۱۳۹۸ مناقصه
97/2055 tajdid ۲۵ فروردین ۱۳۹۸ مناقصه
97/077 ۷ فروردین ۱۳۹۸ مناقصه
97/5057 ۱۸ فروردین ۱۳۹۸ مناقصه
97/6022 ۲۰ فروردین ۱۳۹۸ مناقصه
97/141 ۴ فروردین ۱۳۹۸ مناقصه
97/142 ۴ فروردین ۱۳۹۸ مناقصه
97/016R5 ۳ فروردین ۱۳۹۸ مناقصه
97/013R2 ۳ فروردین ۱۳۹۸ مناقصه
97/011 ۳ فروردین ۱۳۹۸ مناقصه
97/010 ۳ فروردین ۱۳۹۸ مناقصه
97/133 ۳ فروردین ۱۳۹۸ مناقصه
97/126 ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ مناقصه
97/4064 tajdid ۲۲ اسفند ۱۳۹۷ مناقصه
97/10002 tajdid ۲۸ اسفند ۱۳۹۷ مناقصه
97/2056 ۱۹ فروردین ۱۳۹۸ مناقصه
97/011R3 ۲۲ اسفند ۱۳۹۷ مناقصه
97/123 ۲۲ اسفند ۱۳۹۷ مناقصه
97/108 ۱۹ اسفند ۱۳۹۷ مناقصه
96/008 tajdid ۱۹ اسفند ۱۳۹۷ مناقصه