فهرست مناقصه ها و مزایده ها

نوععنوانشمارهتاریخ پایان
مناقصه 96/004R1 ۱۵ شهریور ۱۳۹۶
مناقصه 96/022 ۱۵ اَمرداد ۱۳۹۶
مناقصه 96/04 ۱۶ شهریور ۱۳۹۶
مناقصه 96/03 ۱۸ شهریور ۱۳۹۶
مناقصه 96/02 ۱۵ شهریور ۱۳۹۶
مناقصه 95/767 ۲۱ شهریور ۱۳۹۶
مناقصه 96/2044 ۲۲ شهریور ۱۳۹۶
مناقصه 96/3044 ۱۹ شهریور ۱۳۹۶
مناقصه 96/778 ۱۳ شهریور ۱۳۹۶
مناقصه 96/3043 ۱۳ شهریور ۱۳۹۶
مناقصه 96/019 ۸ شهریور ۱۳۹۶
مناقصه 95/763 tajdid ۴ شهریور ۱۳۹۶
مناقصه 96/3042 ۸ شهریور ۱۳۹۶
مناقصه 95/5037 ۱ شهریور ۱۳۹۶
مناقصه 95/5034 ۲ شهریور ۱۳۹۶
مناقصه 96/005R1 ۳۰ اَمرداد ۱۳۹۶
مناقصه 96/779tajdid ۴ شهریور ۱۳۹۶
مناقصه 96/021 ۳۱ اَمرداد ۱۳۹۶
مناقصه 96/016 ۲۹ اَمرداد ۱۳۹۶
مناقصه 96/7004 ۱۶ شهریور ۱۳۹۶
مناقصه 96/5036 ۲۹ اَمرداد ۱۳۹۶
مناقصه 96/7010tajdid ۲ شهریور ۱۳۹۶
مزایده 96/001R3 ۱۷ اَمرداد ۱۳۹۶
مناقصه 96/004R5 ۲۶ اَمرداد ۱۳۹۶
مناقصه 96/3040tajdid ۲۲ اَمرداد ۱۳۹۶