فهرست مناقصه ها و مزایده ها

عنوانشمارهتاریخ پایاننوع
96/004R1 ۱۵ شهریور ۱۳۹۶ مناقصه
96/022 ۱۵ اَمرداد ۱۳۹۶ مناقصه
96/04 ۱۶ شهریور ۱۳۹۶ مناقصه
96/03 ۱۸ شهریور ۱۳۹۶ مناقصه
96/02 ۱۵ شهریور ۱۳۹۶ مناقصه
95/767 ۲۱ شهریور ۱۳۹۶ مناقصه
96/2044 ۲۲ شهریور ۱۳۹۶ مناقصه
96/3044 ۱۹ شهریور ۱۳۹۶ مناقصه
96/778 ۱۳ شهریور ۱۳۹۶ مناقصه
96/3043 ۱۳ شهریور ۱۳۹۶ مناقصه
96/019 ۸ شهریور ۱۳۹۶ مناقصه
95/763 tajdid ۴ شهریور ۱۳۹۶ مناقصه
96/3042 ۸ شهریور ۱۳۹۶ مناقصه
95/5037 ۱ شهریور ۱۳۹۶ مناقصه
95/5034 ۲ شهریور ۱۳۹۶ مناقصه
96/005R1 ۳۰ اَمرداد ۱۳۹۶ مناقصه
96/779tajdid ۴ شهریور ۱۳۹۶ مناقصه
96/021 ۳۱ اَمرداد ۱۳۹۶ مناقصه
96/016 ۲۹ اَمرداد ۱۳۹۶ مناقصه
96/7004 ۱۶ شهریور ۱۳۹۶ مناقصه
96/5036 ۲۹ اَمرداد ۱۳۹۶ مناقصه
96/7010tajdid ۲ شهریور ۱۳۹۶ مناقصه
96/001R3 ۱۷ اَمرداد ۱۳۹۶ مزایده
96/004R5 ۲۶ اَمرداد ۱۳۹۶ مناقصه
96/3040tajdid ۲۲ اَمرداد ۱۳۹۶ مناقصه