آرشیو اخبار - 07 شهریور 1401

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

دانش مرکاپتان‌زدایی از میعانات گازی به همت متخصصان ایرانی بومی شد

وزیر نفت در ایین افتتاح گفت: به‌همت و تلاش متخصصان و کارکنان و دانش بومی، دانش مرکاپتان‌زدایی میعانات گازی در کشور بومی شد.
۷ شهریور ۱۴۰۱ ۲۳:۵۵