آرشیو اخبار - 29 شهریور 1401

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

اهمیت پیاده سازی آموزش نیروی انسانی در اولویت نخست مجتمع گاز پارس جنوبی قرار دارد

مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی توجه به جایگاه و پیاده‌سازی آموزش در نیروی انسانی و صیانت از این سرمایه های ارزشمند از اولویت نخست بزرگترین مجتمع گازی کشور دانست.
۲۹ شهریور ۱۴۰۱ ۱۱:۵۴