آرشیو اخبار - 23 شهریور 1401

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

موفقیت مجموعه بازرگانی مجتمع حاصل دانش، توان و تشریک مساعی کارکنان آن است

مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی در جمع کارکنان مجموعه مدیریت بازرگانی موفقیت این مجموعه را حاصل دانش، توان و تشریک مساعی کارکنان زیرمجموعه این مدیریت عنوان کرد.
۲۳ شهریور ۱۴۰۱ ۱۴:۴۱