آرشیو اخبار - 09 خرداد 1401

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

بازرسی فنی شرکت ملی گاز ایران پشتیبان اصلی مناطق عملیاتی است

سرپرست امور بازرسی فنی شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه رویکرد جدید بازرسی فنی، پشتیبانی و حمایت از مناطق عملیاتی ست گفت: باید در عمل ثابت کنیم که برای افزایش توان و پایداری تولید و حفظ کیفیت با تمام توان حرکت می کنیم.
۹ خرداد ۱۴۰۱ ۱۰:۲۱
صفحه ۱ از ۲