آرشیو اخبار - 04 آبان 1400

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

رزمایش واکنش در شرایط اضطراری در سطح منطقه پارس جنوبی در حال انجام است

رئیس ایمنی و آتش نشانی مجتمع گاز پارس جنوبی گفت: در راستای نیل به اهداف ارزیابی کمی و کیفی تجهیزات و امکانات منطقه، حصول اطمینان از آمادگی تیم های عملیاتی، رزمایش واکنش در شرایط اضطراری هم اکنون در منطقه پارس جنوبی در حال برگزاری است.
۴ آبان ۱۴۰۰ ۱۰:۳۹