آرشیو اخبار - 28 اَمرداد 1399

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

افزایش 2 درصدی تولید گاز فازهای 2 و 3

خوراک دریافتی فازهای 2 و 3 افزایش یافته است.
۲۸ اَمرداد ۱۳۹۹ ۱۰:۲۵