آرشیو اخبار - 18 بهمن 1399

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

پالایشگاه دهم مجتمع گاز پارس جنوبی صادرکننده گاز مایع سرد در سایت 2 پارس جنوبی

متخصصان و کارکنان پالایشگاه دهم مجتمع گاز پارس جنوبی در سایه اتکا به توانمندی داخلی، بر ای نخستین بار صادرکننده گاز مایع سرد در سایت دو پارس جنوبی را به ثبت رساندند.
۱۸ بهمن ۱۳۹۹ ۱۰:۰۳