آرشیو اخبار - 05 اَمرداد 1398

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

آتش نشان ها با تمام وجود خود در اختیار سازمان هستند

افرادی که در زمان حادثه با شجاعت برای مقابله با خطر جلو می روند، افراد دریادلی هستند که عازم دل خطر می شوند و برای کمک و جلوگیری از آسیب به آتش می زنند.
۵ اَمرداد ۱۳۹۸ ۰۹:۵۷
صفحه ۱ از ۵