آرشیو اخبار - 13 شهریور 1397

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

تشکیل کارگروه بانوان، خلق فرصت جهت ایجاد شرایط کاری مطلوب

مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی در اولین نشست کارگروه بانوان گفت: تشکیل کارگروه بانوان یک فرصت بسیار ارزشمند جهت ایجاد شرایط کاری مطلوب در حوزه ی بانوان می باشد.
۱۳ شهریور ۱۳۹۷ ۰۷:۵۱