آرشیو اخبار - 15 بهمن 1396

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

تعاونی مصرف و مسکن کارکنان در پالایشگاه نهم مجتمع گاز پارس جنوبی راه اندازی شد

با عضویت کارکنان رسمی و پیمانکاری در پالایشگاه نهم مجتمع گاز پارس جنوبی، تعاونی مصرف و مسکن کارکنان در این پالایشگاه با تاسیس گردید.
۱۵ بهمن ۱۳۹۶ ۱۳:۱۸