فهرست مناقصه ها و مزایده ها

عنوانشمارهتاریخ پایاننوع
97/804 ۱۹ خرداد ۱۳۹۷ مناقصه
93/001R3 ۱۴ خرداد ۱۳۹۷ مناقصه
96/2049 tajdid 1 ۲۰ خرداد ۱۳۹۷ مناقصه
97/002 ۱۲ خرداد ۱۳۹۷ مناقصه
96/072 ۱۰ خرداد ۱۳۹۷ مناقصه
97/5050 ۹ خرداد ۱۳۹۷ مناقصه
97/5044 ۹ خرداد ۱۳۹۷ مناقصه
96/1043 ۱۹ خرداد ۱۳۹۷ مناقصه
96/803 ۱۲ خرداد ۱۳۹۷ مناقصه
96/5040 tajdid ۷ خرداد ۱۳۹۷ مناقصه
96/06 ۶ خرداد ۱۳۹۷ مناقصه
96/2052 ۸ خرداد ۱۳۹۷ مناقصه
R5/96/007 ۱ خرداد ۱۳۹۷ مناقصه
97/3049 ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ مناقصه
96/798 ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ مناقصه
96/003 R3 ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ مناقصه