فهرست مناقصه ها و مزایده ها

نوععنوانشمارهتاریخ پایان
مناقصه 96/2048 ۲۰ آبان ۱۳۹۶
مناقصه 96/787 ۱۶ آبان ۱۳۹۶
مناقصه 96/789 ۱۳ آبان ۱۳۹۶
مزایده 96/001 ۱۱ آبان ۱۳۹۶
مزایده 96/002R3 ۷ آبان ۱۳۹۶
مناقصه 95/008 ۴ آبان ۱۳۹۶
مناقصه 96/4054 ۱۴ آبان ۱۳۹۶
مناقصه 96/034 ۴ آبان ۱۳۹۶
مناقصه 96/033 ۴ آبان ۱۳۹۶
مناقصه 96/031 ۴ آبان ۱۳۹۶
مناقصه 96/030 ۴ آبان ۱۳۹۶
مناقصه 95/030 ۴ آبان ۱۳۹۶
مناقصه 96/029 ۴ آبان ۱۳۹۶
مناقصه 96/782 ۱۰ آبان ۱۳۹۶
مناقصه 96/2047 ۱۳ آبان ۱۳۹۶
مناقصه 96/2043 ۱۰ آبان ۱۳۹۶
مناقصه 95/759 tajdid ۲۴ مهر ۱۳۹۶
مناقصه 94/731 tajdid ۲۵ مهر ۱۳۹۶
مناقصه 96/018 ۲۰ مهر ۱۳۹۶
مناقصه 96/6014 ۲۶ مهر ۱۳۹۶
مناقصه 96/6015 ۲۳ مهر ۱۳۹۶
مناقصه 96/3043 tagdid ۲۶ مهر ۱۳۹۶
مناقصه 96/780 tajdid ۱۹ مهر ۱۳۹۶
مناقصه 96/781 ۱۲ مهر ۱۳۹۶