فهرست مناقصه ها و مزایده ها

عنوانشمارهتاریخ پایاننوع
96/2048 ۲۰ آبان ۱۳۹۶ مناقصه
96/787 ۱۶ آبان ۱۳۹۶ مناقصه
96/789 ۱۳ آبان ۱۳۹۶ مناقصه
96/001 ۱۱ آبان ۱۳۹۶ مزایده
96/002R3 ۷ آبان ۱۳۹۶ مزایده
95/008 ۴ آبان ۱۳۹۶ مناقصه
96/4054 ۱۴ آبان ۱۳۹۶ مناقصه
96/034 ۴ آبان ۱۳۹۶ مناقصه
96/033 ۴ آبان ۱۳۹۶ مناقصه
96/031 ۴ آبان ۱۳۹۶ مناقصه
96/030 ۴ آبان ۱۳۹۶ مناقصه
95/030 ۴ آبان ۱۳۹۶ مناقصه
96/029 ۴ آبان ۱۳۹۶ مناقصه
96/782 ۱۰ آبان ۱۳۹۶ مناقصه
96/2047 ۱۳ آبان ۱۳۹۶ مناقصه
96/2043 ۱۰ آبان ۱۳۹۶ مناقصه
95/759 tajdid ۲۴ مهر ۱۳۹۶ مناقصه
94/731 tajdid ۲۵ مهر ۱۳۹۶ مناقصه
96/018 ۲۰ مهر ۱۳۹۶ مناقصه
96/6014 ۲۶ مهر ۱۳۹۶ مناقصه
96/6015 ۲۳ مهر ۱۳۹۶ مناقصه
96/3043 tagdid ۲۶ مهر ۱۳۹۶ مناقصه
96/780 tajdid ۱۹ مهر ۱۳۹۶ مناقصه
96/781 ۱۲ مهر ۱۳۹۶ مناقصه