فهرست مناقصه ها و مزایده ها

نوععنوانشمارهتاریخ پایان
مناقصه 95/769 ۱۶ مهر ۱۳۹۶
مناقصه 96/778 tajdid ۱۳ مهر ۱۳۹۶
مناقصه 96/002R2 ۸ مهر ۱۳۹۶
مناقصه 95/013 ۸ مهر ۱۳۹۶
مناقصه 95/048 ۷ مهر ۱۳۹۶
مناقصه 94/151 ۶ مهر ۱۳۹۶
مناقصه 96/5038 ۶ مهر ۱۳۹۶
مناقصه 96/783 ۶ مهر ۱۳۹۶
مناقصه 94/090 ۴ مهر ۱۳۹۶
مناقصه 96/027 ۴ مهر ۱۳۹۶
مناقصه 96/2045 ۵ مهر ۱۳۹۶
مناقصه 95/2041tajdid ۱۰ مهر ۱۳۹۶
مناقصه 95/6007 ۴ مهر ۱۳۹۶
مناقصه 94/174 ۲۹ شهریور ۱۳۹۶
مناقصه 95/015R2 ۱۶ شهریور ۱۳۹۶
مناقصه 95/058 ۱۹ شهریور ۱۳۹۶