فهرست مناقصه ها و مزایده ها

عنوانشمارهتاریخ پایاننوع
96/4058 ۲۰ اسفند ۱۳۹۶ مناقصه
96/785 tajdid ۱۸ اسفند ۱۳۹۶ مناقصه
96/796 ۱۸ اسفند ۱۳۹۶ مناقصه
96/786tajdid ۱۷ اسفند ۱۳۹۶ مناقصه
94/146 ۱۳ اسفند ۱۳۹۶ مناقصه
96/003R2 ۱۳ اسفند ۱۳۹۶ مناقصه
96/006R3 ۱۳ اسفند ۱۳۹۶ مناقصه
96/1044 ۲۲ اسفند ۱۳۹۶ مناقصه
95/5034 tajdid ۱۹ اسفند ۱۳۹۶ مناقصه
96/5043 ۱۲ اسفند ۱۳۹۶ مناقصه
96/054 ۳ اسفند ۱۳۹۶ مناقصه
96/017 ۳ اسفند ۱۳۹۶ مناقصه
96/05 ۳ اسفند ۱۳۹۶ مناقصه
96/040 ۲۹ بهمن ۱۳۹۶ مناقصه
96/001R3 ۲۹ بهمن ۱۳۹۶ مناقصه
96/002R3 ۲۹ بهمن ۱۳۹۶ مناقصه
96/010R2 ۲۶ بهمن ۱۳۹۶ مناقصه
96/063 ۲۲ بهمن ۱۳۹۶ مناقصه
96/065 ۱۹ بهمن ۱۳۹۶ مناقصه