فهرست مناقصه ها و مزایده ها

نوععنوانشمارهتاریخ پایان
مناقصه 96/4058 ۲۰ اسفند ۱۳۹۶
مناقصه 96/785 tajdid ۱۸ اسفند ۱۳۹۶
مناقصه 96/796 ۱۸ اسفند ۱۳۹۶
مناقصه 96/786tajdid ۱۷ اسفند ۱۳۹۶
مناقصه 94/146 ۱۳ اسفند ۱۳۹۶
مناقصه 96/003R2 ۱۳ اسفند ۱۳۹۶
مناقصه 96/006R3 ۱۳ اسفند ۱۳۹۶
مناقصه 96/1044 ۲۲ اسفند ۱۳۹۶
مناقصه 95/5034 tajdid ۱۹ اسفند ۱۳۹۶
مناقصه 96/5043 ۱۲ اسفند ۱۳۹۶
مناقصه 96/054 ۳ اسفند ۱۳۹۶
مناقصه 96/017 ۳ اسفند ۱۳۹۶
مناقصه 96/05 ۳ اسفند ۱۳۹۶
مناقصه 96/040 ۲۹ بهمن ۱۳۹۶
مناقصه 96/001R3 ۲۹ بهمن ۱۳۹۶
مناقصه 96/002R3 ۲۹ بهمن ۱۳۹۶
مناقصه 96/010R2 ۲۶ بهمن ۱۳۹۶
مناقصه 96/063 ۲۲ بهمن ۱۳۹۶
مناقصه 96/065 ۱۹ بهمن ۱۳۹۶