فهرست مناقصه ها و مزایده ها

عنوانشمارهتاریخ پایاننوع
96/010 R5 ۱۴ بهمن ۱۳۹۶ مناقصه
96/064 ۱۴ بهمن ۱۳۹۶ مناقصه
96/015 ۱۲ بهمن ۱۳۹۶ مناقصه
95/059 ۱۴ بهمن ۱۳۹۶ مناقصه
96/6017 ۱۲ بهمن ۱۳۹۶ مناقصه
96/5040 ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ مناقصه
96/050 ۷ بهمن ۱۳۹۶ مناقصه
96/059 ۶ بهمن ۱۳۹۶ مناقصه
96/048 ۶ بهمن ۱۳۹۶ مناقصه
96/061 ۵ بهمن ۱۳۹۶ مناقصه
96/060 ۵ بهمن ۱۳۹۶ مناقصه
96/053 ۱ بهمن ۱۳۹۶ مناقصه
96/4057 ۸ بهمن ۱۳۹۶ مناقصه
96/052 ۳۰ دی ۱۳۹۶ مناقصه
96/056 ۲۷ دی ۱۳۹۶ مناقصه
96/045 ۲۳ دی ۱۳۹۶ مناقصه
96/9015 ۲۰ دی ۱۳۹۶ مناقصه
96/8002 ۱۸ دی ۱۳۹۶ مناقصه