فهرست مناقصه ها و مزایده ها

نوععنوانشمارهتاریخ پایان
مناقصه 95/040 ۱۳ فروردین ۱۳۹۶
مناقصه 95/774 ۱۵ فروردین ۱۳۹۶
مناقصه 95/761 ۱۴ فروردین ۱۳۹۶
مناقصه 95/760 ۱۴ فروردین ۱۳۹۶
مناقصه 95/772 ۱۶ فروردین ۱۳۹۶
مناقصه 95/771 ۱۴ فروردین ۱۳۹۶
مناقصه 95/762 ۱۵ فروردین ۱۳۹۶
مناقصه 95/013R2 ۹ فروردین ۱۳۹۶
مناقصه آگهی فراخوان عمومی شناسایی تامین کنندگان ۵ فروردین ۱۳۹۶
مناقصه 94/097 ۱ فروردین ۱۳۹۶
مناقصه 95/4050 ۲۰ فروردین ۱۳۹۶
مناقصه 95/4049 ۲۰ فروردین ۱۳۹۶
مناقصه 95/2040 ۱۶ فروردین ۱۳۹۶
مناقصه 95/1036 ۱۰ فروردین ۱۳۹۶
مناقصه 95/002R5 ۲۱ اسفند ۱۳۹۵
مناقصه 95/3038 ۲۸ اسفند ۱۳۹۵
مناقصه 95/2039 ۲۵ اسفند ۱۳۹۵