جزییات مناقصه و مزایده

اجرای خط کنار گذر تانک ذخیره گوگرد مذاب پالایشگاه سوم

مناقصه

98/3069

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

اجرای خط کنار گذر تانک ذخیره گوگرد مذاب پالایشگاه سوم

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

اجرای خط کنار گذر تانک ذخیره گوگرد مذاب پالایشگاه سوم

عنوان اندازه (KB)
آگهی روزنامه 273.50 18f15647-5dfd-4ebd-9bb9-80955bc971ba.doc
ارزیابی کیفی 2887.04 ede78432-4f1d-4aad-bbb2-e7adbbf3c77e.pdf
آگهی سایت 440.50 887a5b82-1819-4b0f-a9ac-1c35834e1ed8.DOC