جزییات مناقصه و مزایده

GATE VALVE

مناقصه

98/31R4

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

GATE VALVE

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

GATE VALVE