جزییات مناقصه و مزایده

" ROD STAINLESS "

مناقصه

98/026Tajdid

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

" ROD STAINLESS "

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

" ROD  STAINLESS  "

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 446.18 e8a87f3d-43dd-4863-a5c0-c40581707e01.pdf
آگهی سایت 81.00 7b266408-3860-429e-8af3-7509d9243c1a.doc