جزییات مناقصه و مزایده

" ELECTRRICAL HEATER "

مناقصه

98/046Tajdid

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

" ELECTRRICAL HEATER "

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

" ELECTRRICAL  HEATER  "

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 200.50 3f326c78-a42e-4a0f-a7c9-898b272db361.doc
آگهی سایت 81.00 6020d252-5d26-4764-87c4-70ad28a2a834.doc